Ευνοϊκές ρυθμίσεις για την ταχύτερη υλοποίηση των επενδύσεων στις αγροτικές περιοχές

Ανοίγει ο δρόμος για την επιτάχυνση υλοποίησης των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στις αγροτικές περιοχές της χώρες, στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER, έπειτα από την τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) που υπέγραψαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης και ο Υφυπουργός Κώστας Σκρέκας.

Ειδικότερα, οι κ.κ. Βορίδης και Σκρέκας υπέγραψαν την 3η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13214/30-11-2017 ΥΑ που σχετίζεται με το Πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2, του μέτρου 19 (Πρόγραμμα LEADER), «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων».

Αναλυτικά, η επίσκεψη των κατά τόπους Επιτροπών Παρακολούθησης στον τόπο της επένδυσης αντικαθίσταται από την προσκόμιση σε αυτές συναφών δικαιολογητικών, όπως είναι για παράδειγμα η φωτογραφία με γεωσήμανση. Παράλληλα, μειώνεται ο χρόνος υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων (ενδικοφανείς προσφυγές) από τους δυνητικούς δικαιούχους. Συγκεκριμένα, η υποβολή της ένστασης γίνεται πλέον σε 7 εργάσιμες ημέρες έναντι 15 προηγουμένως, ενώ η εξέταση από την Επιτροπή γίνεται από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας κατάθεσης της προσφυγής, έναντι 10 ημέρες από την ημερομηνία λήξης των προσφυγών που ίσχυε προηγουμένως.

Στο πλαίσιο της 3ης Τροποποίησης, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα να εγκριθούν αιτήσεις στήριξης ως και το 90% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, δηλαδή του ποσού της προκήρυξης μαζί με το ποσό της λεγόμενης υπερδέσμευσης.αμέσως μετά την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού ελέγχου, χωρίς να χρειάζεται να έχει ολοκληρωθεί προηγουμένως η διαδικασία των ενστάσεων. Το ίδιο ισχύει και για την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων, δηλαδή αυτές πλέον μπορούν να εκδοθούν και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων.

Με αυτές τις ρυθμίσεις, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες έγκρισης των αιτήσεων, η απορροφητικότητα των κονδυλίων και συνεπώς οι χρόνοι υλοποίησης των επενδύσεων. Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι και να διαθέτουν περισσότερη ρευστότητα, τα αιτήματα πληρωμής κατά την περίοδο υλοποίησης των επενδύσεων αυξάνονται από πέντε σε έξι.

Επίσης, οι επενδυτές αποκτούν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν μέσω του Προγράμματος τις δαπάνες για την πρόσληψη συμβούλων για την υποβολή και τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης. Για τις επενδύσεις ύψους ως 50.000 ευρώ, πλέον δεν θα γίνεται επιτόπια επίσκεψη για έλεγχο στον τόπο της επίσκεψης, παρά μόνο στο τελευταίο αίτημα στήριξης.

Το Πρόγραμμα LEADER χρηματοδοτεί δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

Οι δημόσιες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται αφορούν σε:

– Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης), αποκατάσταση και επέκταση δημόσιων κτιρίων για κοινωφελή χρήση, για δραστηριότητες όπως διενέργεια εκδηλώσεων, άθληση, εκπαίδευση (μουσεία, εκθετήρια, βιβλιοθήκες κλπ), η δημιουργία πολυχώρων, η στέγαση υπηρεσιών ή/και τοπικών επαγγελματιών με σκοπό την επίδειξη και πώληση τοπικών προϊόντων.
– Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου.
– Έργα υποδομών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.
– Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισμού, καθώς και ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.
– Έργα που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών.

Δικαιούχοι είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α & Β βαθμού (Περιφέρειες και Δήμοι) και οι φορείς τους, οι φορείς δημόσιου τομέα, καθώς και υφιστάμενα ή υπό ίδρυση νομικά πρόσωπα-φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων και όπως εξειδικεύονται στα επιµέρους εγκεκριμένα τοπικά προγράμματα.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις που είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οφορούν σε:

– Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης.
– Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.
– Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.
– Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
– Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ.

Στον Ιδιωτικό Τομέα δικαιούχοι είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn